v Skip to content
Neem contact met ons op: 06 53 593 538 mail@paasduin.nl

Algemene Voorwaarden.

 

1. Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Paasduin groepsappartementen en hebben betrekking op alle  accommodaties welke door Paasduin worden verhuurd.
1.2. Paasduin wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Reservering

2.1 Paasduin neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 21 jaar en ouder. Paasduin behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.
2.2 De overeenkomst tussen Paasduin en huurder komt tot stand op het moment dat Paasduin de reserveringsbevestiging – tevens zijnde de factuur –  per e-mail aan u heeft verzonden.
2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Paasduin te worden doorgegeven.
2.4 Huurder zal aan Paasduin binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel)betaling voldoen. Paasduin is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Paasduin niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Paasduin heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

3. Wijzigingen in de reservering

3.1 Paasduin is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Paasduin een wijziging doorvoert heeft Paasduin het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 15,- per wijziging bedragen.

4. Prijzen

4.1 Huurder is aan Paasduin de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de reserveringsbevestiging, verschuldigd.
4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan voor iedere accommodatie vermeld op de website van Paasduin in de subrubriek ‘prijslijst.
4.3 Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

5. Betaling

5.1 Huurder dient binnen zeven (7) dagen na reservering een aanbetaling te voldoen bestaande uit vijftig procent (50%) van de huursom , de reserveringskosten en eventuele essentiekosten. Twee (2) weken voor aankomstdatum dient huurder de overige vijftig procent (50%) van de huursom en de eventuele bijkomende kosten te voldoen tenzij anders afgesproken.

We adviseren iedereen een groepsannuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan onder andere via www.groepsannuleringsverzekering.nl Let op deze verzekering dient doorgaans binnen 7 dagen na boekingsdatum zijn afgesloten.

5.2 Indien een reservering twee (2) maanden of korter voor aankomstdatum plaats heeft, dient het gehele bedrag conform de reserveringsbevestiging binnen acht (8) dagen na reservering door huurder aan Paasduin te worden voldaan.
5.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van de reissom, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.
5.4 Paasduin heeft het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5.5 Paasduin heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, indien:
– bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
– huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
– huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 21.00 uur, zonder Paasduin tijdig te hebben bericht dat het gehuurde later dan de huurperiode zal worden betrokken.

6. Wisseldagen

6.1 Aankomst en vertrek is mogelijk op maandag en vrijdag tenzij na overleg anders is overeen gekomen. Paasduin vermeldt de dag van aankomst op de reserveringsbevestiging.
6.2 De aankomst- en vertrektijden kunnen per accommodatie variëren. In de regel kan de huurder het gehuurde op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken en dient huurder het gehuurde op de dag van vertrek voor 10.00 uur te verlaten. Afwijkende aankomst- en vertrektijden zijn aangegeven op de reserveringsbevestiging.

7. Waarborgsom

7.1 Huurder zal bij aankomst contant de toeristenbelasting, eventuele kosten voor bed-, bad- en keukenlinnen, de schoonmaakkosten en een eventuele waarborgsom voldoen.
7.2 De waarborgsom dient als zekerheidstelling voor Paasduin. Eventuele schade welke tijdens de huurperiode door huurder aan het gehuurde ontstaat, wordt verrekend met de waarborgsom. Ook extra kosten, zoals extra schoonmaakkosten wegens bovenmatige vervuiling, kunnen met de waarborgsom worden verrekend.
7.3 Paasduin zal een contant betaalde waarborgsom na de eindcontrole van het gehuurde aan huurder retourneren onder aftrek van eventuele schade en kosten. Indien er geen waarborgsom is betaald en/of de waarborgsom niet voldoende is voor de schade en kosten, worden de extra schade en kosten achteraf bij de huurder geïncasseerd.

8. (Huishoudelijke) reglementen

Teneinde het verblijf op Paasduin voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor Paasduin vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement.

De sfeer bij Paasduin die we richting onze gasten willen uitstralen is een rustige  plek voor famillie’s en vergelijkbaar.
Dat gaat niet altijd even goed samen met andere doelgroepen. Om die reden verhuren we niet aan studenten, mannengezelschappen, vrijgezellenfeesten, voetbal- of rugbyteams en vergelijkbaar(bij twijfel neem contact op). 

Indien bij aankomst blijkt dat een dergelijke groep toch gereserveerd heeft, dan wordt de toegang ontzegt en kan de boeking dus geen doorgang vinden. De huurder maakt daarbij geen aanspraak op restitutie van de huursom.

 

8.1 Gasten dienen zich te houden aan de door Paasduin vastgestelde regels. Paasduin heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van het park te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijke regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.
8.2 Paasduin behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Paasduin is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de gehuurde accommodatie te weigeren.
8.3 Paasduin behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan de het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud is ter beoordeling van Paasduin. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van het park.
8.4 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
8.5 Het gehuurde wordt aan huurder ter beschikking gesteld door overhandiging van de sleutels. De sleutels worden pas overhandigd, indien de volledige huursom en alle bijkomende kosten door Paasduin zijn ontvangen. Huurder zal op de overeengekomen datum van vertrek voor 10.00 uur de woning verlaten en de sleutels aan de binnenkant in de deur laten zitten. De woning dient bezemschoon opgeleverd te worden, de afwasmachine leeg en de afvalbakken dienen ook geldigd te zijn. Eventueel gehuurd bedlinnen in de hal neer leggen.
8.6 Paasduin verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder op te leveren. Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij huurder binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd bij de directie.
8.7 Het gebruik van bedlinnen is verplicht. Huurder kan deze zelf meenemen, of direct huren bij Paasduin. Graag uiterlijk 1 week voor aankomst het linnengoed reserveren
8.8 Huurder dient medewerkers van Paasduin altijd directe toegang tot het gehuurde te verlenen.
8.9 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Paasduin heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen in de woning is overschreden.
8.10 Huurder is verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder zal het gehuurde bij vertrek in ordentelijke en bezemschone toestand achterlaten. Alle schade welke door of vanwege huurder of diens medegebruikers aan het gehuurde is aangebracht, dient door huurder voor vertrek aan Paasduin te worden gemeld en zal direct worden afgerekend.
8.11 Huurder is verplicht het gehuurde bij afwezigheid steeds behoorlijk af te sluiten. Alle schade welke voortvloeit uit het verzaken van deze verplichting door huurder, wordt door Paasduin voor rekening van huurder gebracht.
8.12 Het is niet toegestaan in het gehuurde andere toestellen voor kook- en wasdoeleinden te gebruiken, dan die waarin door Paasduin is voorzien.

9. Huisdieren

9.1 Paasduin heeft in de prijslijst afzonderlijk vermeld of de huurder huisdieren mag meenemen en zo ja, hoeveel huisdieren per accommodatie zijn toegestaan.
9.2 Huurder dient bij de boeking op te geven of hij huisdieren wenst mee te nemen. De kosten die aan het verblijf van huisdieren zijn verbonden is € 3,50- per huisdier per dag.
9.3 Huurder dient eventuele aanwijzingen op het park op te volgen. De huisdieren moeten aangelijnd zijn en mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
9.4 Uitwerpselen op het erf dienen opgeruimd te worden
9.5 Uw huisdieren niet op de bedden/banken

10. Overmacht

10.1 Paasduin is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen, indien het gehuurde door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Paasduin in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Paasduin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf bij Paasduin groepsappartementen.
11.2 Paasduin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van huurder bij Paasduin niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.
11.3 Paasduin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van HappyNes of ontstaan door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten ( bijv. speelgoed)
11.4 Paasduin is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
11.5 Paasduin is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
11.6 Paasduin is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
11.7 Paasduin en zijn reisgenoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Paasduin, ontstaan tijdens de huurperiode. Zulks ongeacht of de schade het gevolg is van handelen of nalaten van huurder, zijn reisgenoten en/of van derden die zich vanwege huurder in het park bevinden.
11.8 Huurder is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q niet juist achterlaten van het gehuurde. Deze bepaling omvat onder andere, doch niet uitsluitend, het achterlaten van bovenmatige vervuiling. Deze extra kosten kunnen door Paasduin met de waarborgsom worden verrekend.
11.9 Huurder verklaart bekend te zijn met de ligging, de inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, website, etc.
11.10 Alle appartementen behoren ons toe. De inrichting van de appartementen kan daarom afwijken van afbeeldingen.

12. Klachten

12.1 Ondanks de zorg en inspanning van Paasduin kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de eigenaren leo en Anita Kiewied. Indien een klacht niet kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. Deze kunt u schriftelijk richten naar
Paasduin
familie Kiewied
Paasduinweg 12
9163 HV Nes Ameland
Of via de mail naar mail@paasduin.nl
Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen. 12.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en Paasduin is Nederlands recht van toepassing.

13. Annuleringsvoorwaarden

13.1 Op alle boekingen zijn de volgende annuleringspercentages van toepassing. Ook het corona virus is geen reden om kosteloos te annuleren en bij annulering gelden de algemene annulerings voorwaarden. De door huurder aan Paasduin verschuldigde vergoedingen bij annuleringen van de totale reissom bedragen:
a. bij annulering meer dan drie maanden voor de aankomstdatum, vijftig procent (50%) van de reissom.
b. bij annulering binnen drie maanden voor aankomstdatum, vijfenzeventig procent (75%) van de reissom. c. bij annulering binnen 6 weken tot de dag van aankomt zijn de annuleringskosten honderd procent van de reissom (100%). 1
3.2 Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u terecht een beroep doet op uw annuleringsverzekering keert de verzekeraar de eventueel door u verschuldigde annuleringsvergoeding uit aan de huurder. De richtprijs van een annuleringsverzekering bedraagt zes procent (6%) van de huursom (inclusief poliskosten), alsmede een eenmalige assurantiebelasting.

We adviseren iedereen een groepsannuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan onder andere via www.groepsannuleringsverzekering.nl Let op deze verzekering dient doorgaans binnen 7 dagen na boekingsdatum zijn afgesloten.

 

 

Back To Top